c3722的书摊
名人字画
41 条结果
国画,山水画
不详
一品
120.0
周恩来素描
不详
一品
110.0
朱德头像素描
不详
一品
110.0
毛主席素描头像作品
不详
一品
110.0
名家书法扇
不详
一品
210.0
济南画鱼名家作品,六顺图
不详
一品
200.0
名家画竹,尺寸约69✖️45㎝
不详
一品
150.0
名家书法
不详
一品
50.0
名家书法,有些年头,
不详
一品
350.0
李德铃山水画,尺寸大
不详
一品
400.0
名家书法不行
不详
一品
90.00
观海听涛,书法
不详
一品
65.00
晨鹤,赵振科画
不详
一品
350.00
书法楷书作品
不详
一品
55.00
季竹君画
不详
一品
180.00
胡世宝山水画
不详
一品
450.00
书法,约120乘35㎝
不详
一品
10.00
书法作品
不详
一品
150.00
季竹君书法
不详
一品
180.00
书法兰亭序
不详
一品
15.00
题名 不详
年代 不详
类别 水墨(黑白)
材质 其他
装裱形式 其他
尺寸 1 × 1 cm
一品
120.0
2020-08-02 上书
加入购物车
立即购买
作者 不详
尺寸 1 × 1 cm
材质 其他
一品
110.0
2020-07-28 上书
加入购物车
立即购买
作者 不详
尺寸 1 × 1 cm
材质 其他
一品
110.0
2020-07-28 上书
加入购物车
立即购买
作者 不详
尺寸 1 × 1 cm
材质 其他
一品
110.0
2020-07-28 上书
加入购物车
立即购买
题名 不详
年代 不详
类别 水墨(黑白)
材质 其他
装裱形式 其他
尺寸 1 × 1 cm
一品
210.0
2020-07-12 上书
加入购物车
立即购买
题名 不详
年代 不详
类别 水墨(黑白)
材质 其他
装裱形式 其他
尺寸 1 × 1 cm
一品
280.0
2020-07-01 上书
加入购物车
立即购买
题名 不详
年代 不详
类别 水墨(黑白)
材质 其他
装裱形式 其他
尺寸 135 × 34 cm
一品
350.0
2020-07-01 上书
加入购物车
立即购买
题名 不详
年代 不详
类别 水墨(黑白)
材质 其他
装裱形式 其他
尺寸 134 × 38 cm
一品
300.0
2020-07-01 上书
加入购物车
立即购买
题名 不详
年代 不详
类别 水墨(黑白)
材质 其他
装裱形式 其他
尺寸 1 × 1 cm
一品
150.0
2020-07-01 上书
加入购物车
立即购买
题名 不详
年代 不详
类别 水墨(黑白)
材质 其他
装裱形式 其他
尺寸 1 × 1 cm
一品
260.0
2020-07-01 上书
加入购物车
立即购买
题名 不详
年代 不详
类别 水墨(黑白)
材质 其他
装裱形式 其他
尺寸 68 × 68 cm
一品
200.0
2020-06-28 上书
加入购物车
立即购买
题名 不详
年代 不详
类别 水墨(黑白)
材质 其他
装裱形式 其他
尺寸 70 × 45 cm
一品
500.0
2020-06-28 上书
加入购物车
立即购买
题名 不详
年代 不详
类别 水墨(黑白)
材质 其他
装裱形式 其他
尺寸 70 × 47 cm
一品
400.0
2020-06-28 上书
加入购物车
立即购买
题名 不详
年代 不详
类别 水墨(黑白)
材质 其他
装裱形式 其他
尺寸 69 × 45 cm
一品
150.0
2020-06-28 上书
加入购物车
立即购买
题名 不详
年代 不详
类别 水墨(黑白)
材质 其他
装裱形式 其他
尺寸 138 × 69 cm
一品
90.0
2020-06-28 上书
加入购物车
立即购买
题名 不详
年代 不详
类别 水墨(黑白)
材质 其他
装裱形式 其他
尺寸 130 × 66 cm
一品
55.0
2020-06-28 上书
加入购物车
立即购买
题名 不详
年代 不详
类别 水墨(黑白)
材质 其他
装裱形式 其他
尺寸 130 × 70 cm
一品
260.0
2020-06-27 上书
加入购物车
立即购买
题名 不详
年代 不详
类别 水墨(黑白)
材质 其他
装裱形式 其他
尺寸 70 × 34 cm
一品
100.0
2020-06-27 上书
加入购物车
立即购买
题名 不详
年代 不详
类别 水墨(黑白)
材质 其他
装裱形式 其他
尺寸 135 × 69 cm
一品
350.0
2020-06-27 上书
加入购物车
立即购买
题名 不详
年代 不详
类别 水墨(黑白)
材质 其他
装裱形式 其他
尺寸 1 × 1 cm
一品
55.0
2020-06-27 上书
加入购物车
立即购买
题名 张福山
年代 不详
类别 水墨(黑白)
材质 其他
装裱形式 其他
尺寸 1 × 1 cm
一品
400.0
2020-06-27 上书
加入购物车
立即购买
题名 不详
年代 不详
类别 水墨(黑白)
材质 其他
装裱形式 其他
尺寸 1 × 1 cm
一品
100.0
2020-06-27 上书
加入购物车
立即购买
题名 不详
年代 不详
类别 水墨(黑白)
材质 其他
装裱形式 其他
尺寸 1 × 1 cm
一品
50.0
2020-06-27 上书
加入购物车
立即购买
题名 不详
年代 不详
类别 水墨(黑白)
材质 其他
装裱形式 其他
尺寸 1 × 1 cm
一品
100.0
2020-06-27 上书
加入购物车
立即购买
题名 不详
年代 不详
类别 水墨(黑白)
材质 其他
装裱形式 其他
尺寸 1 × 1 cm
一品
50.0
2020-06-27 上书
加入购物车
立即购买
题名 不详
年代 不详
类别 水墨(黑白)
材质 其他
装裱形式 其他
尺寸 1 × 1 cm
一品
300.0
2020-06-27 上书
加入购物车
立即购买
题名 不详
年代 不详
类别 水墨(黑白)
材质 其他
装裱形式 其他
尺寸 1 × 1 cm
一品
150.0
2020-06-27 上书
加入购物车
立即购买
题名 不详
年代 不详
类别 水墨(黑白)
材质 其他
装裱形式 其他
尺寸 128 × 50 cm
一品
350.0
2020-06-27 上书
加入购物车
立即购买
题名 不详
年代 不详
类别 水墨(黑白)
材质 其他
装裱形式 其他
尺寸 1 × 1 cm
一品
550.0
2020-06-20 上书
加入购物车
立即购买
题名 李德铃
年代 不详
类别 设色(彩色)
材质 其他
装裱形式 其他
尺寸 180 × 95 cm
一品
400.0
2020-06-20 上书
加入购物车
立即购买
题名 不详
年代 不详
类别 水墨(黑白)
材质 其他
装裱形式 其他
尺寸 67 × 137 cm
一品
90.00
2020-01-01 上书
加入购物车
立即购买
题名 不行
年代 不详
类别 水墨(黑白)
材质 其他
装裱形式 其他
尺寸 65 × 137 cm
一品
65.00
2020-01-01 上书
加入购物车
立即购买
题名 晨鹤
年代 不详
类别 设色(彩色)
材质 其他
装裱形式 其他
尺寸 130 × 65 cm
一品
350.00
2019-03-31 上书
加入购物车
立即购买
题名 不详
年代 不详
类别 设色(彩色)
材质 其他
装裱形式 立轴
尺寸 1 × 1 cm
九品
30.00
2019-02-17 上书
加入购物车
立即购买
题名 不详
年代 不详
类别 水墨(黑白)
材质 其他
装裱形式 其他
尺寸 46 × 67 cm
一品
55.00
2018-12-04 上书
加入购物车
立即购买
题名 季竹君
年代 不详
类别 水墨(黑白)
材质 其他
装裱形式 其他
尺寸 1 × 1 cm
一品
180.00
2018-12-04 上书
加入购物车
立即购买
题名 胡世宝
年代 不详
类别 设色(彩色)
材质 其他
装裱形式 其他
尺寸 45 × 69 cm
一品
450.00
2018-12-04 上书
加入购物车
立即购买
题名 不详
年代 不详
类别 水墨(黑白)
材质 其他
装裱形式 其他
尺寸 1 × 1 cm
一品
10.00
2018-11-18 上书
加入购物车
立即购买
题名 不详
年代 不详
类别 水墨(黑白)
材质 其他
装裱形式 其他
尺寸 1 × 1 cm
一品
150.00
2018-11-13 上书
加入购物车
立即购买
题名 季竹君
年代 不详
类别 水墨(黑白)
材质 其他
装裱形式 其他
尺寸 1 × 1 cm
一品
180.00
2018-11-13 上书
加入购物车
立即购买
题名 不详
年代 不详
类别 水墨(黑白)
材质 其他
装裱形式 其他
尺寸 127 × 32 cm
一品
15.00
2018-09-05 上书
加入购物车
立即购买